Download Databáze

Všechny GameAppMovieMusicScriptXxxOther
Kategorie
Populární soubory
Menu
Doporučujeme
Partneři

Podmínky použití


ČESKY:

Některé služby mohou podléhat dodatečným podmínkám posta. Vaše používání těchto služeb se řídí těmito podmínkami, které jsou začleněny do těchto podmínek odkazem. V případě, že rozpor mezi těmito podmínkami a všechny další podmínky, posta, použijí se ustanovení o další podmínky řízení.

Máme právo, nikoli povinnost, aby se některé z následujících akcí v našem uvážení kdykoli az jakéhokoli důvodu bez jakéhokoli předchozího upozornění vás:

 • omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke všem nebo jakékoliv části našich služeb;
 • změnit, pozastavit nebo ukončit všechny nebo některé části našich služeb;
 • Odvoz, přemístit nebo odstranit veškeré materiály, které Vám předloží na našich stránkách z jakéhokoliv důvodu;
 • odmítnout, přemístit nebo odstranit jakýkoliv obsah, který je k dispozici na našich webových stránkách;
 • stanoví obecné postupy a omezení týkající se používání našich webových stránkách.
 • Souhlasíte s tím, že nebudeme odpovídat vám ani žádné třetí straně za přičemž některé z těchto akcí.

Soukromí

Berete na vědomí a souhlasí s tím, že naše služby mohou zahrnovat komunikační služby, jako jsou vyhlášky a administrativní zprávy od nás nebo od našich partnerů, a že tyto komunikace jsou považovány za součást služby. Nebudete moci zvolit z příjmu těchto zpráv. Si také uvědomit, že naše služby mohou obsahovat reklamy.

Externí odkazy

Odkazovac.cz není odpovědný za obsah všech externích stránek. Obsah těchto stránek vnějších vlastněné Není a nesmí být vykládáno jako jakékoli souvislosti s těmito udržuje a provozuje .

Copyright

Tento web, je to logo a design copyright © by . Nemusíte provádět jakékoli užití autorských práv materiál vlastněné Bez výslovného písemného svolení . Souhlasíte s tím, že spolupracují s Ve způsobení jakékoli neoprávněné užívání okamžitě ukončit.

Věkové omezení

Musíte být osmnáct (18) let nebo starší pro přístup k této webové stránce. Vzhledem k věkové omezení pro používání této webové stránce, žádné informace získané tohoto webu spadá do dětského online soukromí jednat (COPA) a není sledována jako tak.

Obsah na našich stránkách:

Naše stránky obsahují směs vytvořit obsah, který jsme, že naše partnery vytvořit, a že našim uživatelům vytvořit. Všechny materiály zveřejněné na našich stránkách, včetně, ale nejen to, písemné obsahu, fotografií, grafiky, fotografie, ilustrace, značky, loga, zvuky či videoklipy a Flash animace, jsou chráněny naše autorská práva a ochranné známky nebo těch, které naši partneři . Nemůžete upravovat, publikovat, přenášet, podílet se na převodu nebo prodeje, kopírovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, nebo pokud jakýmkoli způsobem využívat tyto materiály nebo obsah na našich stránkách v plné výši nebo část.

Jste výhradně zodpovědní za veškeré materiály, ať veřejně nebo soukromě přenášené posta, že jste poštou, e-maily, přenášet nebo jinak zpřístupnit na našich webových stránkách ( "Váš obsah"). Vám potvrdí, že jste vlastníkem všech práv duševního vlastnictví na váš obsah. Nacházíte se grant nás, našich poboček a našimi partnery celosvětově, neodvolatelné-free, nevýlučnou, sublicensable licenci k používání, kopírování, vytvářet odvozená díla, distribuovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, transfer, přenášet, distribuovat, a zveřejní Váš obsah a následné verze vašich Obsah za účelem (i) zobrazování obsahu na našich stránkách, (ii) šíření obsahu, buď elektronicky nebo prostřednictvím jiných sdělovacích prostředků, aby uživatelé se snaží stáhnout či jinak získat, a / nebo ( iii) uložení Váš obsah ve vzdálené databázi přístupné koncovým uživatelům, za poplatek. Tato licence se vztahuje na distribuci a skladování Váš obsahu v jakékoli formě, médiu nebo technologii nyní známé nebo později vyvinuté.

Naše internetová stránka obsahuje obsah, který vytvoříme, stejně jako obsah poskytované třetími stranami. Nemáme žádné záruky na přesnost, integritu, nebo kvality obsahu na našich stránkách, a nemůžete spoléhat na žádné z tohoto obsahu. Bez omezení, nejsme odpovědní za příspěvky od uživatelů v jakékoli sekce našich stránek.

Ty mohou být vystaveny na obsah, který najdete urážlivý, nemravný nebo nežádoucí, nebo že je nesprávné, a nést veškerá rizika spojená s použitím tohoto obsahu. Máme právo, nikoli povinnost, odstranit jakýkoliv obsah, který může, podle našeho uvážení, v rozporu s těmito podmínkami, nebo že je jinak nevhodný.

Sponzorované odkazy

Některé výsledky vyhledávání jsou "sponzorované" výsledky. Všechny sponzorované odkazy a sponzorovaných výsledků hledání jsou fiktivní povahy. Tyto výsledky jsou pouze pro SEO (optimalizace pro vyhledávače) účely. Existuje však i dobré šance, že v budoucnu sponzorovaná hledání výrazu přinese výsledky za Hledaný název souboru, pokud je to v souladu s těmito podmínkami. Optimalizace pro vyhledávače je běžná praxe mezi servery tohoto druhu. Reklamní obsah dodáván třetími stranami (např. hellspy.com, datoid.cz) je generován automaticky na straně těchto serverů, je v jejich režii a je na odkazovac.cz umístěn výlučně k jejich propagaci a řídí se podmínkami platnými těchto serverů.

Zneužití Hlášení

Hlásit jakýkoliv obsah na této webové stránce, která porušuje naše Podmínky služby nebo porušuje autorská práva, viz DMCA politice .

Služby jsou poskytovány O AN "AS IS", a A JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ se ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD jakéhokoli druhu, týkajících se služeb.ENGLISH:

Your use of Odkazovac.cz Internet sites or any of the products or services offered on those sites (collectively, the "Services") is subject to these Terms of Use (these "Terms"). We may modify these Terms at any time without notice to you by posting revised Terms on our sites. Your use of our sites constitutes your binding acceptance of these Terms, including any modifications that we make.

Some of the Services may be subject to additional posted conditions. Your use of those Services is subject to those conditions, which are incorporated into these Terms by reference. In the event of an inconsistency between these Terms and any additional posted conditions, the provisions of the additional conditions shall control.

We have the right, but not the obligation, to take any of the following actions in our sole discretion at any time and for any reason without giving you any prior notice:

 • Restrict, suspend, or terminate your access to all or any part of our Services;
 • Change, suspend, or discontinue all or any part of our Services;
 • Refuse, move, or remove any material that you submit to our sites for any reason;
 • Refuse, move, or remove any content that is available on our sites;
 • Establish general practices and limits concerning use of our sites.
 • You agree that we will not be liable to you or any third party for taking any of these actions.

Privacy

You understand and agree that our Services may include communications such as service announcements and administrative messages from us or from our partners and that these communications are considered part of the Services. You will not be able to opt out of receiving these messages. You also understand that our Services may include advertisements.

External links

Odkazovac.cz is not responsible for the content of any external sites. The content of sites external to those owned by Odkazovac.cz is not, and shall not be construed as having any relation to those maintained and operated by Odkazovac.cz.

Copyright

This website, it's logo and design is copyright © by Odkazovac.cz. You may not make any use of the copyright material owned by Odkazovac.cz without explicit written permission of Odkazovac.cz. You agree to cooperate with Odkazovac.cz in causing any unauthorised usage immediately to cease.

Age restriction

You must be eighteen (18) years or older to access this web site. Due to the age restrictions for use of this web site, no information obtained by this web site falls within the child online privacy act (COPA) and is not monitored as doing so.

Content on our sites:

Our sites include a combination of content that we create, that our partners create, and that our users create. All materials published on our sites, including, but not limited to, written content, photographs, graphics, images, illustrations, marks, logos, sound or video clips, and Flash animation, are protected by our copyrights or trademarks or those of our partners. You may not modify, publish, transmit, participate in the transfer or sale of, reproduce, create derivative works of, distribute, publicly perform, publicly display, or in any way exploit any of the materials or content on our sites in whole or in part.

You are solely responsible for all materials, whether publicly posted or privately transmitted, that you post, e-mail, transmit, or otherwise make available on our sites ("Your Content"). You certify that you own all intellectual property rights in Your Content. You hereby grant us, our affiliates, and our partners a worldwide, irrevocable, royalty-free, nonexclusive, sublicensable license to use, reproduce, create derivative works of, distribute, publicly perform, publicly display, transfer, transmit, distribute, and publish Your Content and subsequent versions of Your Content for the purposes of (i) displaying Your Content on our sites, (ii) distributing Your Content, either electronically or via other media, to users seeking to download or otherwise acquire it, and/or (iii) storing Your Content in a remote database accessible by end users, for a charge. This license shall apply to the distribution and the storage of Your Content in any form, medium, or technology now known or later developed.

Our site contains content that we create as well as content provided by third parties. We do not guarantee the accuracy, the integrity, or the quality of the content on our sites, and you may not rely on any of this content. Without limitation, we are not responsible for postings by users in any sections of our sites.

You may be exposed to content that you find offensive, indecent, or objectionable or that is inaccurate, and you bear all risks associated with using that content. We have the right, but not the obligation, to remove any content that may, in our sole discretion, violate these Terms or that is otherwise objectionable.

Sponsored Links

Some search results are "sponsored" results. All sponsored links and sponsored search results are of fictional nature. These results are only for SEO (search engine optimization) purposes. There is however a good chance that in the future the sponsored search term will yield results for the searched file name, provided it is in compliance with these Terms. Search Engine Optimization is a common practice amongst websites of this nature.

Abuse Reporting

To report any content on this website that violates our Terms of Service or infringes on any copyright, see our DMCA Policy.

SERVICES ARE PROVIDED BY Odkazovac.cz ON AN "AS IS" BASIS, AND Odkazovac.cz EXPRESSLY DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL Odkazovac.cz BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE SERVICES.

15 nejhledanějších

iptv playlist m3u, jesse jane ś kiss kiss | 1080p |..., 1000giri › ema takashima| 720p |..., jesse jane › kiss kiss | 1080p |..., 1000giri › ema takashima| 720p |..., jesse jane ś kiss kiss | 1080p |..., 1000giri l Ÿ ema takashima|..., 1000giri l Ÿ ema takashima|..., 1000giri l Ÿ ema takashima|..., jesse jane ś kiss kiss | 1080p |..., 1000giri l Ÿ ema takashima|..., 1000giri l Ÿ ema takashima|..., 1000giri l Ÿ ema takashima|..., 1000giri l Ÿ ema takashima|..., 1000giri l Ÿ ema takashima|...,

Posledních 15 hledaných

hello mrs. cherrywinkle, Salt - Salt (2010), v hlave cz dabing, on, vfk2dwg, A Million Ways To Die In The West |, Pc Navigator 11 Truck Download, l e, dief!, slovakia.fbl, 1000giri ema takashima| 720p |..., 1000giri ema takashima| 720p |..., 1000giri ema takashima| 720p |..., 1000giri ema takashima| 720p |..., 1000giri ema takashima| 720p |...,

20 downloadů

Prometheus 2012 CZ dab, Veterán - 2012, Case 39 (2009), Garfield 2 (2006), Bling Ring Jako VIPky - 2013, 21 Jump street 2012 CZ dabing, Beyond Remedy (2009), The Gambler The Girl And The Gunslinger (2009), Návrat pana účetního (1996), Doubt (2008), Správci osudu - 2011, Andělé a demoni CZ dabing, Zack a Miri točí porno (2008), Seamstress (2009), H2O Extreme (2009), Atentát na papeže - Das Papstattentat (2008) cz, Beyond A Reasonable Doubt (2009), Americká aféra - American Affair Drama 2009 CZ dabing, Harry Potter a Polovičný princ - Harry Potter 6 - 2009 CZ, Casablanca (1942),