Objektivita a polská otázka: Dvě odpovědi

5 měsíce starý 61

14. 10. 2022 / Anna Müller, Jadwiga Biskupska

čas čtení 24 minut

V květnu 2021 jsme s Jill Massino uspořádaly kulatý stůl na ročním kongresu Association for the Study of Nationalities v New Yorku. Měl název Výhody a břemena "neviditelného kufru": Psaní soudobých dějin v roli outsidera.

Někteří z největších historiků současnosti jsou "outsidery" své studované země, například Robert Paxton a Christopher Browning v případě Francie a Německa za druhé světové války. Pohledy outsiderů obohacují, doplňují a komplikují stávající narativy, a tím pomáhají vytvářet diferencovanější a komplexnější portrét minulosti. Přesto naše kolektivní zkušenost ukazuje, že západní historici komunismu ve střední Evropě mají potíže s prosazením své legitimity ve společnostech, které jsou vázány na etnonárodní definici identity. Mnoho lidí se také domnívá, že o soudobých dějinách jsou oprávněni hovořit pouze pamětníci nebo lidé, kteří dané období osobně zažili. Tento kulatý stůl nabídl kumulované zkušenosti čtyř badatelů: Marci Shore, Jill Massino, Jan Čulík a Muriel Blaive. Zamýšleli jsme se nad tím, jak náš status ovlivňuje naše bádání, psaní a recepci. Díky tomu náš kulatý stůl nabídl také vhled do společností, které studujeme, a do zátěží spojených s produkcí dějin.

Britské listy nám laskavě nabídly prostor k publikování našich textů, stejně jako několika dalších ze strany kolegů, kteří se panelu zúčastnili a podíleli se na velmi živé diskusi. Zde je druhý z nich od Anny Müller (University of Michigan-Dearborn) a Jadwigy Biskupské (Sam Houston State University).

Muriel Blaive

Předchozí příspěvek:

Marci Shore, Ostranenie, or the Epistemological Advantages—and Disadvantages—of Marginality

Marci Shore, Ostranenie aneb Epistemologické výhody a nevýhody marginality

Objektivita a polská otázka: Dvě odpovědi

Anna Müller

Jadwiga Biskupska

Začneme-li v první osobě množného čísla, studujeme moderní Polsko, národní stát, jehož dějiny jsou protkány otázkami, kdo byl a kdo nebyl Polák. Ti, kdo vysvětlovali jeho dějiny cizincům, byli v nepoměrně větší míře Poláci, zasvěcenci do národního projektu, obeznámení s jeho specifiky. Polská historiografie tak trpí i těží z hádanky objektivity. Studujeme ji ze zásadně odlišných a kolísavých perspektiv. Jedna z nás je rozhodně Polka a jedna z nás rozhodně není. Nebo obě můžeme být či jsme jimi mohly být.

Anna Müller: Jsem historička moderního Polska, narodila jsem se, vyrostla a vystudovala v Polsku. Vyrůstala jsem v 80. letech v Gdaňsku, tehdy provinčním městě na severu Polska. Ale bez ohledu na to, jak byl Gdaňsk provinční, byl také srdcem pulzujícího organismu, kterým bylo Polsko v posledních desetiletích socialismu. Od konce 70. let se před našima očima odvíjelo určité historické drama - zaměřené především na manichejský boj mezi režimem a jeho odpůrci. Hnutí Solidarita, které v roce 1980 otřáslo Gdaňskem a později celým Polskem, vedlo k něčemu, co bychom mohli nazvat revolucí důstojnosti, i když tento termín vznikl mnohem později a v jiném kontextu. Moje dospívání tedy provázelo pozorování tohoto boje za důstojnost a náhlého vzplanutí individuální aktivity, přičemž oba tyto boje byly zarámovány konceptem kolektivního dobra. Z tohoto pohledu nebylo mé rozhodnutí studovat historii rozhodnutím o kariéře, ale spíše existenciálním hledáním, jak pochopit hluboké propletence mezi dějinami a individuálními životy.

V mnoha ohledech jsem byl zasvěceným člověkem: historické a politické debaty, které v době mého dospívání dodávaly společnosti energii a vytvářely náš smysl pro občanství, byly zároveň diskusemi o tom, kým jsem a kým se stávám. Můj první přesun do Spojených států, který mi poskytla možnost zapsat se na postgraduální studium, abych získala doktorát, mou identitu příliš neovlivnil. Čím více jsem však patřila k americké kultuře, čím více jsem chápala životy svých kolegů a studentů a byla zasvěcena do společenských problémů, které rozdělují Spojené státy, tím více se začal měnit můj pohled na to, co pro mě polské dějiny znamenají a jak je čtu. Nebo bych to možná mohla formulovat jinak: čím více jsem se zapojovala do amerického života, tím více jsem stála někde mezi Polskem a Spojenými státy. Stala jsem se v Polsku zasvěcenou osobou a zároveň outsiderem, protože jsem tam nežila, přemýšlela jsem se svými studenty o podivnostech toho, co se jim předtím nezdálo podivné, a vysvětlovala jsem jim problémy, které předtím zdánlivě vysvětlení nepotřebovaly. Toto překračování hranic, pohled zvenčí do světa, který se navenek jevil stejně útulně jako vnitřek mé vlastní kapsy, byla mobilita, která mi připadala transgresivní. Tento posun zpochybňoval to, co jsem věděla, a to, proč jsem některé věci znala a jiné ne.

Jadwiga Biskupska: Jsem také historička moderního Polska, ale zcela jiným způsobem: polské dějiny nejsou "mými" dějinami tak, jako jsou dějinami Anny. V Polsku jsem outsiderem a vždy tak budu. Mnozí Poláci mě vítali, krmili, pobaveně komentovali můj polský původ a opravovali (nebo ignorovali) mé četné gramatické chyby. Být outsiderem znamená, že mi něco uniká a ostatní si špatně vykládám. Musím chodit pomaleji a číst pozorněji; musím více naslouchat, a ne jen poslouchat, abych mohla reagovat; musím přemýšlet, než promluvím, což doma, kde jsem impulzivní a rychle formuluji názory a argumenty, nikdy nedělám. Tyto překážky jsou skutečné, ale jejich překonání může nakonec přispět k tomu, že historie bude stát za to. Dobrá historie, o tom jsem den ode dne více přesvědčen, se odvíjí pomalu a je otevřená důkazům minulosti, místo aby spěchala s argumenty o současnosti.

Líbí se mi metafora, že jsem svázána s polskými dějinami – je v tom určitá vazba, jakási kotva. Ale líbí se mi také metafora, že mě táhnou polské dějiny, otázky, které kladou, a jejich zvláštní morální a politická váha. Devatenácté a dvacáté století jsou plné polských historiků, kteří svou historickou práci považovali za kauzu: Polsko bylo kauzou, polské dějiny byly kauzou. Vyprávěli o minulosti, aby vytvořili budoucnost, v níž by existovalo jakési nezávislé Polsko. To mě fascinuje, ale stojím mimo to: Polsko studuji, protože mi připadá zajímavé a zvláštní a protože odpovědi, které polské dějiny nabízejí na širší otázky týkající se nacionalismu, násilí, války a trvanlivosti státních projektů, jsou jedinečné. Moje situace pramení ze zvláštního požehnání, že jsem Američanka a že jsem byla vychována a vzdělána ve společnosti, v níž všichni kolem mě považují naši státnost za samozřejmost. O to víc mě zajímá, jaké to bylo žít ve společnosti, kde takové požehnání nelze považovat za samozřejmost. Být natolik blízko, abychom dokázali ocenit zvláštnosti novodobých polských dějin, však již implikuje blízkost k nim: polské dějiny nejsou dobře začleněny do evropských nebo světových dějin (nebo dokonce do dějin druhé světové války, což je moje specializace), a tak jejich poznatky často zůstávají v širších diskursech na okraji zájmu. Vidím, že je to problém, a chci ho pomoci napravit.

Tento zdvojený postoj insider-outsider vystihuje ty, kteří studují místa, která nejsou jejich vlastní, nebo kteří studují z míst, která nejsou jejich vlastní. Tento problém však ve skutečnosti není problémem. Je to příležitost. Bez ní je perspektiva – a zejména široká perspektiva, která vytváří nová vyprávění nebo je ochotna reinterpretovat celé události, známé postavy a epochy - nemožná. 

AM: Každých pár let jezdím se studenty na měsíční studijní pobyt do Polska. Obvykle začínáme v Krakově a přes Lodž, Varšavu a Białystok se dostáváme na sever do Gdaňsku. Postupem času jsem si uvědomila, že pro mé studenty je důležitější pocit, že nejsou na svém místě, že se vyrovnávají se smyslovým a emocionálním přetížením, které s sebou nese cestování do zahraničí, a že přijímají neznámé, než setkání s polskou minulostí. Tito studenti jsou většinou první generací vysokoškoláků v jejich rodinách, kteří příliš necestovali mimo Michigan, kde učím, ačkoli mnozí z nich jsou polského původu. Cesta je učí o nich samých a jejich vlastní zemi stejně nebo možná ještě více než o zemi, kterou navštěvují. Vyzývá je, aby se na svou zemi podívali zvenčí.

JB: Takže bereš své polsko-americké studenty do Polska, aby se dozvěděli něco o polských dějinách, a náhodou je učíš... něco jiného? A pak je přivezeš domů do Gdaňsku a zjistíš, že už to není tvůj domov? Nemyslím si, že je to náhoda, že se ti během našeho rozhovoru vybavili tví studenti a výuka, i když kombinace výuky a cestování je obzvlášť proměnlivá. Dobře učit znamená měnit perspektivu, zaujmout pozici někoho, kdo to nezná, a vzpomenout si, jaké to bylo být tam.

AM: To jsou důležité otázky, ale trochu je posunu. Nejde o to, že by Gdaňsk už nebyl mým domovem, ale že se změnilo mé vnímání toho, co je domov. Cestování je forma mobility, která nabízí příležitosti, něco, co rozšiřuje naši představivost a schopnost empatie – něco, co jsi právě zmínila. O takové mobilitě pojednává kniha Tima Cresswella On the Move. Na jedné straně mobilita znamená pokrok a změnu. Na druhé straně zůstává podezřelá, protože pocit domova a zakořenění jsou základními lidskými potřebami. „Mít kořeny na nějakém místě znamená mít bezpečný bod, z něhož lze pozorovat svět, pevně chápat vlastní postavení v řádu věcí a mít významné duchovní a psychologické pouto k nějakému konkrétnímu místu“ (s. 31.) Místo organizuje smysl. Mobilita znamená nedostatek kořenů, osamělost. Migranti jako já znají význam této osamělosti až příliš dobře. Ale možná, jak navrhuješ, bychom se měly dívat na to, že jsme outsiderem, jako na příležitost hledat nové vazby, vysvětlení toho, proč se v nových situacích cítíme nepříjemně – jako to dělají moji studenti v Polsku. To, co nás pohání, je potřeba porozumět, uspořádat toto myšlení, zkrotit neznámé a – podle Cresswellovy intuice – ochočit si ho, odložit kořeny....

JB: Jsme domácí tvorové, že? Cizinci mohou najít domov v nových prostorách, a to je často o pohostinnosti „zasvěcených“, že? Nejsem migrantka ani nijak zvlášť mobilní. Po absolvování školy jsem se přestěhovala do Texasu, abych učila. Nejsem Texasanka – aby ses stala Texasankou, musíš se v Texasu narodit – ale byla jsem tu vítána. Je však těžké přestěhovat se v dospělosti na nové místo. Můžeš si pronajmout nový byt nebo koupit nový dům, ale je těžké vybudovat si nový domov. Nastolení otázky předpojatosti insider-outsider mě však vždycky přiměje vzpomenout si na něco velmi amerického a vůbec ne polského: na klasický román o dospívání The Outsiders od S. E. Hinton. Četla jsem ho jako teenager – ve stejném věku, v jakém ho autorka psala – a její postavy mi zůstaly v hlavě. Je to také kniha o mobilitě a hledání místa: o tom, jak dospívající chlapci hledají a umísťují se ve společnosti, a o obrovské ceně, kterou za to platí. Ale je to kniha napsaná ženou („S. E.“ je Susan Eloise), jejíž pohlaví bylo zastřeno za jejími iniciálami, což její příběh staví do role univerzálního příběhu, nikoliv záležitosti týkající se žen. Příběh, který napsala, se mnou rezonoval ještě předtím, než jsem si uvědomila, kdo je ona nebo já.

AM: Výsledek takovéto mobility a změny pozice není nikdy jednoduchý. Mobilita je určitým druhem transgrese; pohybujeme se mezi místy, ale také z míst. A možná bychom to měli zařadit do určitého spektra a pochopit, že uvažujeme o kolísavém způsobu vidění a být viděn: nikdy nejsi jen outsiderem nebo insiderem.

Tato myšlenka umístění outsidera a jeho potenciálu transgrese mi připomíná rozhovor o díle Josepha Conrada – Józefa Konrada Korzeniowského – zejména o jeho románu Srdce temnoty z roku 1899. Conrad se narodil a vyrůstal v rodině polských vlastenců – romantických revolucionářů – v ruské části rozděleného Polska, poddaném ruskému impériu. V mládí Conrad osiřel a stal se britským námořníkem. Později psal romány v angličtině, která byla jeho třetím jazykem. Diskuse kolem jeho díla vedla k obvinění z rasismu, zejména v jeho přístupu k africkým prostorům. Skutečně byl rasistou. Jeho intelektuální a emocionální obzor vylučoval možnost vnímat Afričany jako „podlidi, kteří mohou mluvit“, jak o jeho díle říká Edward Said. A přesto, navzdory své neschopnosti uznat plnou lidskost afrických domorodců, Said tvrdí, že to byla právě Conradova pozice outsidera – možná jeho trvalá pozice outsidera –, která mu umožnila podkopat, zneklidnit říše, o nichž psal. Možná to byla jeho formativní zkušenost ruského poddaného nebo jeho trvalý pocit nepohodlí v britském imperiálním prostoru, co z něj udělalo tak pozorného pozorovatele, ale zůstává někým, kdo nám stále pomáhá přemýšlet o lidské situaci: kde a jak můžeme být ve světě doma. 

To mě přivádí zpět k výzkumu mé první knihy Kdyby zdi mohly mluvit, která byla založena na rozhovorech s ženami, které byly kdysi vězeňkyněmi ve stalinském Polsku, jiném druhu imperiálního prostoru. Ženy, s nimiž jsem mluvila, se ke mně chovaly jako ke své vnučce, velmi zasvěceně. A tehdy mi toto postavení vyhovovalo, možná až příliš. Ženy mě vnímaly jako někoho, kdo pochází z USA, ale kdo má stále kořeny v Polsku. Přiznaly mi roli zasvěcené osoby a já ji přijala. Ukrajinky, se kterými jsem se snažila dělat rozhovory, se ke mně také chovaly jako k polskému insiderovi, což se neprojevilo stejnou důvěrou, jakou jsem měla ke svým polským partnerkám. Myslím, že to byl jazyk a skutečnost, že jsem se narodila a vystudovala v Polsku, co způsobilo, že mě ukrajinské ženy vnímaly jako Polku, tj. jinou než ony. Navíc skutečnost, že jsem žila ve Státech, byla pro mé polské i ukrajinské respondentky nepodstatná, ale pro mě ne.

Myslím, že v tomto případě jsem si byla vědoma dynamiky mezi statusem outsidera/insidera a snažila jsem se postupovat co nejlépe pro svůj projekt. Být insiderem se tehdy jevilo jako nejlepší postup. Teď už si tím tak jistá nejsem. Zaujmout pozici outsidera nutí člověka udělat si prostor, aby mohl zpochybňovat samozřejmosti, nebo možná, v návaznosti na Ruth Behar, to znamená "získat pohled domorodce", aniž by se "stal člověk domorodcem". Jadzio, tvoje nedávná kniha se zabývá varšavskou inteligencí za druhé světové války. Napsala bys ji jinak, kdybys byla zasvěcená? Jak tvou práci strukturuje tvá vlastní pozice subjektu?

JB: Jsem ráda, že jsi provedla výzkum, který jsi provedla, protože někdo jiný by to nedokázal. Nemohu vědět, zda bych svou knihu Trosečníci napsala jinak, kdybych vyrůstala v Polsku. Předpokládám, že ano. Vím, že žádný polský historik takovou knihu nenapsal, i když jsem se při jejím rámování opírala o práci mnoha badatelů, kteří mi předcházeli. Myslím, že otázky, které jsem si kladla – „O co tu vlastně jde? Jak tato společnost funguje ve stresu? Co jsou tito lidé skutečně schopni dělat?“ – jsou otázky, které si klade člověk zvenčí právě proto, že to, co je zřejmé uvnitř, není zřejmé navenek, jak jsi zmínila. Podotýkám, že záleží na načasování: ty ses stala čestnou vnučkou svých výzkumných objektů, já ne. Ti moji, válečná varšavská inteligence, z velké části zemřeli dříve, než jsem začala. Generace těch, kteří bojovali ve druhé světové válce a prožili ji, zemřela během našeho života a přenesla novou odpovědnost na historiky, kteří nyní mluví spíše za ně než za ně. Vzhledem k jejich postavení inteligence – svého druhu budovatelů národa – se jejich příběhy smrtí „neztratily.“ Ještě za svého života psali rozsáhlé knihy a stali se prvními vykladači nacistické okupace, kterou přežili. Takové zasvěcence charakterizuji jako „účastníky-analytiky“ války a byli mi zdrojem i partnery, když jsem se snažila pochopit kontury okupace.

Stále si pohráváme s problémem insider-outsider a nedospěly jsme k jasným závěrům, což je součástí zábavy. Také se stále ubíráme různými směry, protože si klademe různé otázky ohledně věcí, které nás trápí. Někdy jsme doslova na jedné lodi: naše čtenářská skupina se právě zabývala knihou Menachema Kaisera Plunder, částečně vzpomínkovým a částečně dobrodružným příběhem kanadského židovského autora, který se vydává do Polska, aby se pokusil pochopit dědečkovu zkušenost s holokaustem a získat zpět rodinné nemovitosti, a nachází... něco úplně jiného. Není Polák, ale částečně Polák, a je vítán i nevítán. Je to kniha o autorově rodině a kniha o polských dějinách, ale vyvolává více otázek než odpovědí, a to s nenuceností a důvěrností, které se akademičtí historici dotýkají jen zřídka: jakou roli hrají polsko-židovské dějiny v polských dějinách? Jakou roli chtějí polští židé a jejich potomci hrát v polských dějinách? Kdo je právoplatným vypravěčem polských dějin? Lze napsat polské dějiny, v nichž jsou subjektem „oni“ – „oni, Poláci“ –, jak to dělá Kaiser, a je to lepší než kniha, kterou by autor mohl psát v první osobě, z pohledu zasvěceného historika? Je to nepřátelské, nebo objektivní? „Rodinné příběhy“, uvažuje Kaiser, „jsou špatnými uchovateli historie... ale jsou míněny a spoléhá se na ně jako na uchování měkkých informací... o tom, kdo někdo byl, a následně o tom, kdo jsi ty“ (s. 169.) Kaiser má samozřejmě na mysli svou vlastní rodinu a její migraci a proměnlivou identitu, ale když čteš tuto pasáž, myslíš na svou rodinu a historii, a hned myslíš v jednotném čísle. O rodinných vyprávěních má samozřejmě pravdu. Rodiny si vyprávějí příběhy o svém místě ve světě a to dává jednotlivcům domov, místo, kde jsou zasvěcenci. Detaily nemusí být „správné“ nebo objektivně pravdivé, aby dávaly smysl. „Pravdivé“ jsou i měkké informace. Takové příběhy říkají „já“, ale často naznačují „my...“ Jsou krédem, jejich zásady jsou věcí víry: „my jsme lidé, kteří...“

Jako historička se zde musím pozastavit: jak velká je rodina? Jak velká skupina potřebuje nebo chce takové krédo? Je národ jakýmsi druhem rodiny ve větším měřítku? Potřebuje příběh, který začíná slovem „my“ a v němž na přesnosti detailů záleží méně než na tom, že je sdílíme? Myslím, že ano, a přesto historikové považují tento druh vyprávění z velké části za nelegitimní. My historici chceme mít také správné detaily a obáváme se důsledků, když jsou detaily špatné. Kaiser jako vypravěč-historik je zasvěcený: když mluví o své vlastní minulosti, říká „my“ a upřednostňuje „měkké“ informace před „tvrdými.“ V určitém okamžiku však historik musí přejít na „oni“, aby se mohl posunout za hranice „měkkých“ informací. Zasvěcenec může mít vyjednávání o tomto posunu těžší než ti, kteří jako já začínají s „oni.“ Ale co mezi tím ztrácíme?

Aňo, tobě toto mezipolohování vyhovuje víc než mně. Stále přemýšlím o tom, jak se posunul tvůj vztah k ženám, s nimiž jsi dělala rozhovory. V současné době píšeš životopis polské židovky a vím, že jsi došla k tomu, že vidíš podobnosti mezi její životní dráhou a svou vlastní. Dáváš ji do souvislostí s její rodinou, ale ta není statická. Jak se v současnosti stavíš k otázce vědecké objektivity, obeznámenosti? Týkáš se s Toniou? 

AM: Tahle otázka se mi moc líbí. Ano, týkáme se s Toniou... Tonia Lechtman, o níž je má kniha, je žena, jejíž život se táhl „krátkým“ dvacátým stoletím a která byla věčnou migrantkou – i když ne z vlastní vůle. Když jsem sestavovala její životopis, snažila jsem se sama se sebou rozumně domluvit a tvrdila jsem, že kdyby šlo o muže, nikdy bych nepocítila takovou blízkost. Možná. Možná ne. Ale nejen to: přátelé a kolegové, kteří mi pomáhali s výzkumem ve Švýcarsku a Francii, mi náhodou začali říkat „Tonio.“ To mi nevadí. Nejsem si jistá proč, ale snažím se na to přijít.

Tato biografie mi umožňuje prozkoumat složitost jejího života a poskytnout její specifickou odpověď na zastřešující otázku, proč nás – nás historiky – táhne k určitým tématům, k určitým subjektům, k historickým postavám, které se stávají našimi hrdiny, přáteli nebo alespoň takovými lidmi, s nimiž bychom rádi zašli na kávu. Tonia – říkám jí křestním jménem, protože se nyní dobře známe – sama překračovala hranice a kategorie, politické i intelektuální: byla Polka, židovka, komunistka, migrantka, uprchlice, matka, vdova, přežila holokaust. Většinu svého života se snažila zapadnout, dívala se na Polsko zvenčí. Moje úloha při snaze pochopit její život – čtení její korespondence, poznávání jejích dětí – je do značné míry tím, co Jadzia popisuje jako mezipolohu.

Dovol mi závěrečnou myšlenku: možná to nejlepší, co můžeme udělat, je transparentně říct, kdo jsme a odkud pocházíme, ať už je to Polsko, Spojené státy, něco mezi tím, nebo někde úplně jinde. To, odkud pocházíme, určuje způsob, jakým přistupujeme k našemu výzkumu. Každý příběh, každý argument je vystavěn z určitého úhlu a tak či onak se stáváme autory a analytiky, ale také účastníky příběhů, které píšeme.

557

Zdroj